Για την επιτυχία των στρατηγικών της στόχων η TechnoLogic βασίζεται στην ικανοποίηση των Πελατών της. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας εστιάζει στον Πελάτη και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησής του, μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.

Για την οργανωμένη, απρόσκοπτη και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις σε ειδικά, αποκλειστικά μηχανογραφικά συστήματα διαχείρισης και ποιοτικού ελέγχου και τηλεπικοινωνιακό υλικό, ώστε αφενός μεν να διευκολύνεται η επικοινωνία  με το Τμήμα Υπηρεσιών Πελατών με κάθε μέσο αλλά και να υπάρχει συγκεντρωτική εικόνα κάθε εγκατάστασης για τη σωστή παρακολούθηση και άμεση εξυπηρέτηση του.

Η Διοίκηση της εταιρίας επενδύει συνεχώς στην ποιότητα, δεσμεύοντας και διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους, αναγνωρίζοντας ότι η επιμονή της στην ποιότητα αποτελεί τη διαφοροποίησή της από τον ανταγωνισμό.

Βασικές αρχές του Συστήματος Ποιότητας αποτελούν:διαχείρισης ποιότητας

• Η συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες . Υποχρέωση μας είναι να τους εμπιστευόμαστε, να τους ακούμε και να είμαστε πάντα έτοιμοι να δημιουργήσουμε για αυτούς καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες.

• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων λογισμικού και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπου με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες καλύπτοντας τις ανάγκες τους.

• Η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

• Η θέσπιση και η κατάκτηση στόχων ποιότητας που επιδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της εταιρίας μας.

Το Σύστημα Ποιότητας καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρίας και πιο συγκεκριμένα:

“Την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την άμεση και έμμεση προώθηση και πώληση προϊόντων και λύσεων. Την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, εκπαίδευσης, υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης και διαχείρισης έργων πληροφορικής.”